Búp Măng Non trao tặng học bổng số 2 và 3 cho học sinh xã A Roàng